Vị trí: Trưởng nhóm / Giám sát

Mức lương: Cạnh tranh

Kinh nghiệm: 5 - 10 Năm

Đang tải ...

Mô tả công việc

 • Quản lý, giám sát tất cả các tài liệu cho toàn bộ tổ chức đang được phát triển, chuẩn bị hoặc phê duyệt bất kỳ Tài liệu chính thức nào của AIH, chẳng hạn như các chính sách và quy trình, chương trình, hướng dẫn, hướng dẫn công việc, v.v.
  Manage, oversee all the documents for the entire organization being developed, prepared or approved of any AIH Official Document such as the policies and procedures, programs, guidelines, work instructions, etc.
 • Chịu trách nhiệm chính kiểm soát việc đánh số, thứ tự, sắp xếp và truy xuất tài liệu lưu trữ điện tử hoặc bản cứng được tạo ra bởi tất cả các bộ phận một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả.
  Main responsible for controlling the numbering, filing, sorting and retrieval of electronically stored or hard copy documentation produced by all of the departments in a timely, accurate and efficient manner.
 • Đảm bảo rằng các tài liệu chính thức được tạo và ký, rằng tất cả dữ liệu là chính xác và các tài liệu được lưu trữ và sao lưu và bất kỳ chính sách lưu giữ nào cũng được tuân theo.
  Ensure that official documents are created and signed, that all data is accurate and that documents are stored and backed up and any retention policies are followed.
 • Duy trì và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài liệu và sửa đổi của tất cả các tài liệu hệ thống chất lượng và tài liệu chính thức của AIH, cung cấp và hỗ trợ đảm bảo tuân thủ các chức năng hành chính và quản lý khác của bệnh viện liên quan đến các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế, liên quan đến quản lý và kiểm soát tài liệu.
  Maintains and ensures compliance to documentation and revision requirements of all submitted quality system documents and AIH official documents, provides and assists in ensuring compliance to other administrative and regulatory functions of the hospital pertaining to local and international standards pertaining to document management and control.
 • Đảm bảo rằng các tài liệu này được phân phối cho các nhân viên có liên quan, được quản lý, kiểm soát và xóa khỏi hệ thống khi bị coi là lỗi thời.
  Make sure that these documents are distributed to the relevant staff, managed, controlled and deleted from the system when deemed obsolete.
 • ​Trưởng nhóm và điều phối viên chính của Ủy ban đánh giá tài liệu cùng với Giám đốc hồ sơ y tế để xem xét các tài liệu chính thức cũng như đảm bảo rằng việc xem xét chính xác và định dạng nội dung của tài liệu được tuân thủ và tuân thủ hoàn toàn
  Main lead and coordinator of the Document Review Committee together with the Medical Records Manager for the review of the official documents as well as making sure that correct review and contents format of the document is completely followed and complied with.
 • Làm việc và hợp tác với Quản lý chất lượng, Giám đốc y tế, Giám đốc điều dưỡng và các thành viên khác của DRC để xây dựng, bảo trì, sửa đổi và quy trình phê duyệt các tài liệu chính thức.
  Works and collaborate with the Quality Management, Medical Director, Nursing Director, and other members of the DRC for the development, maintenance, revision, and approval process of the official documents.
 • Phải theo dõi việc tạo và phát triển cũng như quá trình xác nhận các tài liệu chính thức trong tổ chức.
  Must follow up the creation and development as well as the validation process of the official documents in the organization.
 • Đảm bảo mã hóa, dịch thuật, phê duyệt, truyền thông, phổ biến và lưu trữ đúng cách và chính xác.
  Ensure proper and correct coding, translation, approval, communication, dissemination, and archiving.
 • Phải đảm bảo chính xác rằng biểu mẫu là nội dung được phê duyệt bởi người quản lý chất lượng
  Must ensure that the form is “content approved” by the correct person and Quality Management.
 • Phải đảm bảo rằng mẫu đã được phê duyệt nội dung được chuyển đến Phòng Tiếp thị để thiết kế cùng với các thông số kỹ thuật phù hợp.
  Must ensure that the “content approved” form is forwarded to the Marketing Department for design along with the appropriate specifications.
 • Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được cập nhật dựa trên quy trình Kiểm soát tài liệu và hướng dẫn sửa đổi.
  Ensures that all documents are updated based on the Document Control procedure and revision guidelines.
 • Duy trì một hệ thống mã hóa và lập danh mục của tất cả các tài liệu bên trong & bên ngoài của các văn phòng khác nhau trong tổ chức.
  Maintains a coding system & indexing of all internal & external documents of different offices in the organization.
 • Đảm bảo rằng các tài liệu lỗi thời được rút ra và thay thế bằng phiên bản cập nhật, nếu có.
  Ensures that obsolete documents are withdrawn and replaced by updated version, as applicable.
 • Đảm bảo mã hóa thích hợp và theo dõi tất cả các tài liệu chất lượng bệnh viện.
  Ensures the proper coding and tracking of all hospital quality document.
 • Cập nhật danh sách tổng thể các tài liệu được kiểm soát và lịch sử sửa đổi tài liệu.
  Updates Masterlist of Controlled Documents and Document Revision History.
 • Thỉnh thoảng có thể được giao nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp trên trực tiếp
  May be assigned other tasks from time to time as determined by his/her immediate superior
 • Hỗ trợ Quy trình Công nhận JCI và Tiêu chuẩn Chất lượng của Bệnh viện MOH về phát triển và kiểm soát thời gian hoàn thành tất cả các nhiệm vụ liên quan bao gồm kiểm tra / kiểm toán
  Assist in the JCI Accreditation Process and MOH Hospital Quality Standards on developing and controlling the timeline for completion of all tasks associated therewith including inspection/audits.
 • Đảm bảo quản lý tốt –tích cực thực hành 6S.
  Ensures good housekeeping – 6S is actively practice
 • Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan khác theo sự phân công
  Perform other related duties and responsibilities as assigned
 • Thực hiện nhiệm vụ khác của phòng QLCL và của bệnh viện theo sự phân công của Giám đốc Quản lý chất lượng
  Other hospital Quality Management tasks assigned by Quality Management Director

Yêu cầu công việc

a.Trình độ chuyên môn/ Qualification:

 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân (4 năm) về chăm sóc y tế hoặc Ngữ văn Anhhoặc chuyên ngành có liên quan/ Graduate of any four (4) year Bachelor’s degree in healthcare, englishor related fields
 • Ưu tiên có chứng nhận về Kiểm Soát và Quản Lý Dữ Liệu/ Preferably with certification in Document Management and Control

b. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Ít nhất từ 1-3 năm trong vai trò nhân viên Kiểm Soát và Quản lý Dữ liệu ở bệnh viện hoặc lĩnh vực liên quan/ Minimum of 3-5 years’ experience in a Document Management and Control role in a hospital or related field
 • Có hiểu biết về JCI và tiêu chuẩn MOH về chất lượng hoặc hoặc ưu tiên có kinh nghiệm về JCI/ Knowledge with JCI and MOH standards on quality or preferably with JCI experience

c. Kỹ năng và Kiến thức/ Skills and knowledge:

 • Yêu cầu có kiến ​​thức kinh nghiệm về các nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, hoạch định chiến lược, hệ thống quản lý tài liệu và xây dựng chính sách /With experiential knowledge of total quality management principles, strategic planning, document management system, and policy development is required
 • Thành thạo các ứng dụng và chương trình MS office liên quan đến thống kê, thu thập và phân tích dữ liệu /Proficient in MS office applications and programs related to statistics, data collection and analysis
 • Chuyên nghiệp trong kĩ năng viết và chỉnh sửa/Proficient typing and editing skills
 • Kĩ năng tổ chức dữ liệu/ Data organization skills
 • Chú ý chi tiết/Attention to details
 • Thành thạo trong kĩ năng giao tiếp ( viết và nói) cả tiếng Anh và tiếng Việt /Excellent communication skills (written and oral) for both English and Vietnamese
 • Có kiến thức cơ bản về phân tích, phương pháp lấy mẫu và ưu tiên biết kĩ thuật phân tích lỗi/Knowledge of elementary statistics, sampling theory and error analysis techniques preferred
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức/Planning and organizational abilities, e.g.
 • Có khả năng ưu tiên khối lượng công việc và linh động khi làm việc/ Ability to priorities workload and work flexibly
 • Khả năng đáp ứng thời hạn với thời gian chặt chẽ/ Ability to meet deadlines with tight timescales
 • Khả năng liên hệ tốt cả bằng lời nói và bằng văn bản với nhân viên tất cả các cấp trong tổ chức /Ability to relate well both verbally and in writing with staff all levels in the organization

Quyền lợi công việc

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
Đang tải ...

Hạn nộp: 20-06-2023

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...